Labels: Facebook

Link 151 - Chặn Trên Facebook

Hướng Dẫn Mở Chặn Tính Năng Bằng Link 151 B ạn là người sử dụng Facebook và một ngày …

Link 959 - Đã Khóa Không Đủ Điều Kiện

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Bằng Link 959 B ạn là người sử dụng Facebook và một ngày bạn b…

Link 062 - Ý Kiến Bạn Đóng Góp Về Quan Hệ Kết Nối Của Trang Cá Nhân

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Bằng Link 062 B ạn là người sử dụng Facebook và một ngày bạn b…

Link 670 - Tôi Không Thể Đăng Nhập

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Không Thể Đăng Nhập Bằng Link 524 B ạn là người sử dụng Facebo…

Link 524 - Báo Cáo Vấn Đề Về Xác Minh Tài Khoản

Hướng Dẫn Báo Cáo Vấn Đề Về Xác Minh Tài Khoản Bằng Link 524 B ạn là người sử dụng Fa…

Link 755 - Không Nhận Được Email Xác Nhận

Hướng Dẫn Báo Báo Sự Cố Xác Nhận Bằng Link 755 B ạn là người sử dụng Facebook, một ng…

Link 862 - Kiểm Tra Bảo Mật Để Ngăn Chặn Hoạt Động Đăng Nhập

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Kiểm Tra Bảo Mật Bằng Link 862 B ạn là người sử dụng Facebook,…

Link 086 - Mở Khóa Tài Khoản Không Đủ Điều Kiện - Appeal Profile Disable

Hướng Dẫn Mở Khóa Tài Khoản Không Đủ Điều Kiện Bằng Link 086 B ạn là người sử dụng Fa…

Link 878 - Must Log In To See This Page Error

Hướng Dẫn Báo Cáo Xem Lỗi Trang Bằng Link 878 B ạn là người sử dụng Facebook, bạn ấn …

Link 907 - Mở Khóa Tài Khoản Bị Vô Hiệu Hóa

Hướng Dẫn Mở Khóa Tài Khoản Bị Vô Hiệu Hóa Bằng Link 907 B ạn có một tài khoản Facebo…

Link 890 - Báo Cáo Sự Cố Khi Đăng Nhập Facebook

Hướng Dẫn Báo Cáo Sự Cố Đăng Nhập Bằng Link 890 B ạn có một tài khoản Facebook, và mộ…

Link 690 - Mở Khóa Tài Khoản Không Đủ Điều Kiện, Bị Vô Hiệu Hóa

Hướng Dẫn Mở Khóa Tài Khoản Bằng Link 690 B ạn có một tài khoản Facebook, và một ngày…

Link 323 - Đóng Góp Ý Kiến Về Chức Năng Của Facebook

Hướng Dẫn Đóng Góp Ý Kiến Về Chức Năng Của Facebook B ạn là người sử dụng Facebook, b…

Link 641 - Báo Cáo Email Đã Được Sử Dụng

Hướng Dẫn Báo Cáo Email Đã Được Sử Dụng Bằng Link 641 B ạn có một tài khoản email, bạ…

Link 339 - Xác Minh Danh Tính Facebook

Hướng Dẫn Xác Minh Danh Tính Facebook Bằng Link 339 B ạn vô tình bạn bị khóa tài khoả…

Link 195 - Đổi Ngày Sinh Quá Số Lần Cho Phép

Hướng Dẫn Đổi Ngày Sinh Nhật Bằng Link 195 B ạn là người sử dụng Facebook bạn muốn cập …

Link 929 - Xác Minh Danh Tính Facebook

HƯỚNG DẪN XÁC MINH DANH TÍNH BẰNG LINK 929 Bạn là một người dùng Facebook và bạn muốn x…

Link 237 - Đổi Tên Facebook Không Được Chấp Nhận

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN HOẶC MỞ KHÓA FACEBOOK BẰNG LINK 237  Bạn là một người dùng Facebook và…

Link 333 - Đổi Tên Facebook Khi Chưa Đủ 60 Ngày

HƯỚNG DẪN ĐỔI TÊN FACEBOOK BẰNG LINK 333  Bạn là một người dùng Facebook và bạn muốn đổi…