Bình luận

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Share Code Hiệu Ứng Tuyết Rơi Cho Blogspot

 HIỆU ỨNG TUYẾT RƠI CHO BLOGSPOT

H ello xin chào các bạn. Hôm qua mình có đăng bài nghe nhạc nhưng nó gặp một số lỗi mình chưa khắc phục mong các bạn thông cảm và đến với bài viết ngày hôm nay. Vả lại mấy hôm nay nóng quá nên mình đã tìm kiếm một thứ gì đấy mát mẻ hơn xíu và mình tìm thấy hiệu ứng tuyết rơi này khá là đẹp nên share lên đây cho các bạn, mỗi cái hơi nặng xíu.
Share Code Hiệu Ứng Tuyết Rơi Cho Blogspot
Snow

HƯỚNG DẪN

Các bạn coppy đoạn code dưới đây sau đó dán vào trước thẻ đóng </body> là xong đơn giản vậy thôi.
<style>
  .snow{position:absolute;width:10px;height:10px;background:white;border-radius:50%;filter:drop-shadow(0 0 10px white)}.snow:nth-child(1){opacity:0.6208;transform:translate(4.8129vw,-10px) scale(0.6994);animation:fall-1 10s -9s linear infinite}@keyframes fall-1{60.225%{transform:translate(5.2269vw,60.225vh) scale(0.6994)}to{transform:translate(5.0199vw,100vh) scale(0.6994)}}.snow:nth-child(2){opacity:0.7316;transform:translate(48.0201vw,-10px) scale(0.3085);animation:fall-2 15s -19s linear infinite}@keyframes fall-2{49.219%{transform:translate(54.9474vw,49.219vh) scale(0.3085)}to{transform:translate(51.48375vw,100vh) scale(0.3085)}}.snow:nth-child(3){opacity:0.3652;transform:translate(96.5404vw,-10px) scale(0.7259);animation:fall-3 16s -27s linear infinite}@keyframes fall-3{69.004%{transform:translate(103.3512vw,69.004vh) scale(0.7259)}to{transform:translate(99.9458vw,100vh) scale(0.7259)}}.snow:nth-child(4){opacity:0.7191;transform:translate(7.4293vw,-10px) scale(0.3007);animation:fall-4 12s -2s linear infinite}@keyframes fall-4{35.318%{transform:translate(8.7354vw,35.318vh) scale(0.3007)}to{transform:translate(8.08235vw,100vh) scale(0.3007)}}.snow:nth-child(5){opacity:0.5193;transform:translate(76.4777vw,-10px) scale(0.7741);animation:fall-5 23s -8s linear infinite}@keyframes fall-5{49.288%{transform:translate(67.4259vw,49.288vh) scale(0.7741)}to{transform:translate(71.9518vw,100vh) scale(0.7741)}}.snow:nth-child(6){opacity:0.7382;transform:translate(86.6004vw,-10px) scale(0.6616);animation:fall-6 13s -9s linear infinite}@keyframes fall-6{52.948%{transform:translate(77.6261vw,52.948vh) scale(0.6616)}to{transform:translate(82.11325vw,100vh) scale(0.6616)}}.snow:nth-child(7){opacity:0.814;transform:translate(79.4121vw,-10px) scale(0.2197);animation:fall-7 10s -22s linear infinite}@keyframes fall-7{69.004%{transform:translate(74.8458vw,69.004vh) scale(0.2197)}to{transform:translate(77.12895vw,100vh) scale(0.2197)}}.snow:nth-child(8){opacity:0.9136;transform:translate(9.2967vw,-10px) scale(0.9487);animation:fall-8 30s -7s linear infinite}@keyframes fall-8{79.357%{transform:translate(1.3289vw,79.357vh) scale(0.9487)}to{transform:translate(5.3128vw,100vh) scale(0.9487)}}.snow:nth-child(9){opacity:0.4596;transform:translate(77.438vw,-10px) scale(0.7781);animation:fall-9 17s -5s linear infinite}@keyframes fall-9{79.901%{transform:translate(83.9736vw,79.901vh) scale(0.7781)}to{transform:translate(80.7058vw,100vh) scale(0.7781)}}.snow:nth-child(10){opacity:0.6891;transform:translate(93.8416vw,-10px) scale(0.9209);animation:fall-10 13s -11s linear infinite}@keyframes fall-10{62.093%{transform:translate(98.264vw,62.093vh) scale(0.9209)}to{transform:translate(96.0528vw,100vh) scale(0.9209)}}.snow:nth-child(11){opacity:0.4953;transform:translate(55.2466vw,-10px) scale(0.3537);animation:fall-11 18s -24s linear infinite}@keyframes fall-11{71.395%{transform:translate(55.9533vw,71.395vh) scale(0.3537)}to{transform:translate(55.59995vw,100vh) scale(0.3537)}}.snow:nth-child(12){opacity:0.728;transform:translate(71.2161vw,-10px) scale(0.5304);animation:fall-12 22s -15s linear infinite}@keyframes fall-12{68.152%{transform:translate(66.2266vw,68.152vh) scale(0.5304)}to{transform:translate(68.72135vw,100vh) scale(0.5304)}}.snow:nth-child(13){opacity:0.9432;transform:translate(4.3208vw,-10px) scale(0.2672);animation:fall-13 23s -13s linear infinite}@keyframes fall-13{38.029%{transform:translate(9.7247vw,38.029vh) scale(0.2672)}to{transform:translate(7.02275vw,100vh) scale(0.2672)}}.snow:nth-child(14){opacity:0.3526;transform:translate(62.7332vw,-10px) scale(0.868);animation:fall-14 13s -6s linear infinite}@keyframes fall-14{55.419%{transform:translate(64.2357vw,55.419vh) scale(0.868)}to{transform:translate(63.48445vw,100vh) scale(0.868)}}.snow:nth-child(15){opacity:0.3468;transform:translate(19.4516vw,-10px) scale(0.8643);animation:fall-15 20s -27s linear infinite}@keyframes fall-15{53.206%{transform:translate(23.2015vw,53.206vh) scale(0.8643)}to{transform:translate(21.32655vw,100vh) scale(0.8643)}}.snow:nth-child(16){opacity:0.0054;transform:translate(28.1299vw,-10px) scale(0.2289);animation:fall-16 18s -2s linear infinite}@keyframes fall-16{50.738%{transform:translate(21.1516vw,50.738vh) scale(0.2289)}to{transform:translate(24.64075vw,100vh) scale(0.2289)}}.snow:nth-child(17){opacity:0.4738;transform:translate(98.9042vw,-10px) scale(0.4499);animation:fall-17 24s -19s linear infinite}@keyframes fall-17{62.88%{transform:translate(93.6777vw,62.88vh) scale(0.4499)}to{transform:translate(96.29095vw,100vh) scale(0.4499)}}.snow:nth-child(18){opacity:0.9352;transform:translate(52.2318vw,-10px) scale(0.2757);animation:fall-18 12s -21s linear infinite}@keyframes fall-18{40.265%{transform:translate(56.5429vw,40.265vh) scale(0.2757)}to{transform:translate(54.38735vw,100vh) scale(0.2757)}}.snow:nth-child(19){opacity:0.321;transform:translate(24.0313vw,-10px) scale(0.8749);animation:fall-19 28s -4s linear infinite}@keyframes fall-19{72.094%{transform:translate(21.7771vw,72.094vh) scale(0.8749)}to{transform:translate(22.9042vw,100vh) scale(0.8749)}}.snow:nth-child(20){opacity:0.6888;transform:translate(72.3187vw,-10px) scale(0.4289);animation:fall-20 28s -20s linear infinite}@keyframes fall-20{47.991%{transform:translate(78.7435vw,47.991vh) scale(0.4289)}to{transform:translate(75.5311vw,100vh) scale(0.4289)}}.snow:nth-child(21){opacity:0.8368;transform:translate(72.6195vw,-10px) scale(0.0167);animation:fall-21 25s -24s linear infinite}@keyframes fall-21{33.779%{transform:translate(75.2077vw,33.779vh) scale(0.0167)}to{transform:translate(73.9136vw,100vh) scale(0.0167)}}.snow:nth-child(22){opacity:0.3242;transform:translate(91.4349vw,-10px) scale(0.3156);animation:fall-22 25s -9s linear infinite}@keyframes fall-22{53.716%{transform:translate(81.5541vw,53.716vh) scale(0.3156)}to{transform:translate(86.4945vw,100vh) scale(0.3156)}}.snow:nth-child(23){opacity:0.3885;transform:translate(79.5055vw,-10px) scale(0.0167);animation:fall-23 18s -27s linear infinite}@keyframes fall-23{71.769%{transform:translate(73.2415vw,71.769vh) scale(0.0167)}to{transform:translate(76.3735vw,100vh) scale(0.0167)}}.snow:nth-child(24){opacity:0.7766;transform:translate(79.9781vw,-10px) scale(0.3379);animation:fall-24 19s -15s linear infinite}@keyframes fall-24{50.193%{transform:translate(76.1795vw,50.193vh) scale(0.3379)}to{transform:translate(78.0788vw,100vh) scale(0.3379)}}.snow:nth-child(25){opacity:0.3946;transform:translate(33.8872vw,-10px) scale(0.9575);animation:fall-25 30s -18s linear infinite}@keyframes fall-25{56.421%{transform:translate(34.8079vw,56.421vh) scale(0.9575)}to{transform:translate(34.34755vw,100vh) scale(0.9575)}}.snow:nth-child(26){opacity:0.2889;transform:translate(86.0875vw,-10px) scale(0.8474);animation:fall-26 29s -25s linear infinite}@keyframes fall-26{62.271%{transform:translate(95.8314vw,62.271vh) scale(0.8474)}to{transform:translate(90.95945vw,100vh) scale(0.8474)}}.snow:nth-child(27){opacity:0.0126;transform:translate(51.3652vw,-10px) scale(0.9024);animation:fall-27 22s -3s linear infinite}@keyframes fall-27{72.301%{transform:translate(49.4928vw,72.301vh) scale(0.9024)}to{transform:translate(50.429vw,100vh) scale(0.9024)}}.snow:nth-child(28){opacity:0.8489;transform:translate(15.5551vw,-10px) scale(0.2654);animation:fall-28 25s -20s linear infinite}@keyframes fall-28{46.202%{transform:translate(22.5524vw,46.202vh) scale(0.2654)}to{transform:translate(19.05375vw,100vh) scale(0.2654)}}.snow:nth-child(29){opacity:0.3431;transform:translate(3.0958vw,-10px) scale(0.2537);animation:fall-29 19s -26s linear infinite}@keyframes fall-29{62.392%{transform:translate(3.2036vw,62.392vh) scale(0.2537)}to{transform:translate(3.1497vw,100vh) scale(0.2537)}}.snow:nth-child(30){opacity:0.4965;transform:translate(39.3339vw,-10px) scale(0.0211);animation:fall-30 27s -22s linear infinite}@keyframes fall-30{54.463%{transform:translate(46.3862vw,54.463vh) scale(0.0211)}to{transform:translate(42.86005vw,100vh) scale(0.0211)}}.snow:nth-child(31){opacity:0.4747;transform:translate(83.6219vw,-10px) scale(0.2326);animation:fall-31 13s -9s linear infinite}@keyframes fall-31{76.722%{transform:translate(73.8234vw,76.722vh) scale(0.2326)}to{transform:translate(78.72265vw,100vh) scale(0.2326)}}.snow:nth-child(32){opacity:0.7995;transform:translate(46.1486vw,-10px) scale(0.3539);animation:fall-32 27s -7s linear infinite}@keyframes fall-32{32.042%{transform:translate(38.4988vw,32.042vh) scale(0.3539)}to{transform:translate(42.3237vw,100vh) scale(0.3539)}}.snow:nth-child(33){opacity:0.2977;transform:translate(5.3218vw,-10px) scale(0.0602);animation:fall-33 28s -27s linear infinite}@keyframes fall-33{79.196%{transform:translate(-2.9511vw,79.196vh) scale(0.0602)}to{transform:translate(1.18535vw,100vh) scale(0.0602)}}.snow:nth-child(34){opacity:0.8763;transform:translate(75.9478vw,-10px) scale(0.6778);animation:fall-34 15s -24s linear infinite}@keyframes fall-34{37.257%{transform:translate(67.0942vw,37.257vh) scale(0.6778)}to{transform:translate(71.521vw,100vh) scale(0.6778)}}.snow:nth-child(35){opacity:0.8018;transform:translate(25.779vw,-10px) scale(0.3501);animation:fall-35 30s -6s linear infinite}@keyframes fall-35{79.461%{transform:translate(32.9125vw,79.461vh) scale(0.3501)}to{transform:translate(29.34575vw,100vh) scale(0.3501)}}.snow:nth-child(36){opacity:0.6584;transform:translate(27.5587vw,-10px) scale(0.7198);animation:fall-36 12s -28s linear infinite}@keyframes fall-36{70.403%{transform:translate(23.791vw,70.403vh) scale(0.7198)}to{transform:translate(25.67485vw,100vh) scale(0.7198)}}.snow:nth-child(37){opacity:0.8544;transform:translate(8.9703vw,-10px) scale(0.5657);animation:fall-37 14s -4s linear infinite}@keyframes fall-37{50.274%{transform:translate(14.0344vw,50.274vh) scale(0.5657)}to{transform:translate(11.50235vw,100vh) scale(0.5657)}}.snow:nth-child(38){opacity:0.169;transform:translate(37.5005vw,-10px) scale(0.0691);animation:fall-38 27s -24s linear infinite}@keyframes fall-38{57.258%{transform:translate(43.1942vw,57.258vh) scale(0.0691)}to{transform:translate(40.34735vw,100vh) scale(0.0691)}}.snow:nth-child(39){opacity:0.5855;transform:translate(57.9202vw,-10px) scale(0.0923);animation:fall-39 28s -8s linear infinite}@keyframes fall-39{40.648%{transform:translate(60.2126vw,40.648vh) scale(0.0923)}to{transform:translate(59.0664vw,100vh) scale(0.0923)}}.snow:nth-child(40){opacity:0.8319;transform:translate(97.9846vw,-10px) scale(0.3398);animation:fall-40 12s -6s linear infinite}@keyframes fall-40{40.231%{transform:translate(88.7302vw,40.231vh) scale(0.3398)}to{transform:translate(93.3574vw,100vh) scale(0.3398)}}.snow:nth-child(41){opacity:0.2732;transform:translate(65.4564vw,-10px) scale(0.7708);animation:fall-41 21s -18s linear infinite}@keyframes fall-41{66.969%{transform:translate(63.5528vw,66.969vh) scale(0.7708)}to{transform:translate(64.5046vw,100vh) scale(0.7708)}}.snow:nth-child(42){opacity:0.2358;transform:translate(2.4899vw,-10px) scale(0.947);animation:fall-42 18s -1s linear infinite}@keyframes fall-42{71.731%{transform:translate(11.2017vw,71.731vh) scale(0.947)}to{transform:translate(6.8458vw,100vh) scale(0.947)}}.snow:nth-child(43){opacity:0.537;transform:translate(56.7198vw,-10px) scale(0.8864);animation:fall-43 21s -14s linear infinite}@keyframes fall-43{31.636%{transform:translate(49.6971vw,31.636vh) scale(0.8864)}to{transform:translate(53.20845vw,100vh) scale(0.8864)}}.snow:nth-child(44){opacity:0.8081;transform:translate(17.4789vw,-10px) scale(0.9801);animation:fall-44 30s -16s linear infinite}@keyframes fall-44{41.19%{transform:translate(21.0075vw,41.19vh) scale(0.9801)}to{transform:translate(19.2432vw,100vh) scale(0.9801)}}.snow:nth-child(45){opacity:0.5256;transform:translate(84.2977vw,-10px) scale(0.8421);animation:fall-45 27s -30s linear infinite}@keyframes fall-45{75.896%{transform:translate(74.306vw,75.896vh) scale(0.8421)}to{transform:translate(79.30185vw,100vh) scale(0.8421)}}.snow:nth-child(46){opacity:0.3354;transform:translate(20.589vw,-10px) scale(0.94);animation:fall-46 10s -26s linear infinite}@keyframes fall-46{38.667%{transform:translate(29.7764vw,38.667vh) scale(0.94)}to{transform:translate(25.1827vw,100vh) scale(0.94)}}.snow:nth-child(47){opacity:0.4447;transform:translate(67.8299vw,-10px) scale(0.5613);animation:fall-47 27s -27s linear infinite}@keyframes fall-47{72.08%{transform:translate(70.4637vw,72.08vh) scale(0.5613)}to{transform:translate(69.1468vw,100vh) scale(0.5613)}}.snow:nth-child(48){opacity:0.1475;transform:translate(82.0185vw,-10px) scale(0.4038);animation:fall-48 14s -1s linear infinite}@keyframes fall-48{40.677%{transform:translate(84.3027vw,40.677vh) scale(0.4038)}to{transform:translate(83.1606vw,100vh) scale(0.4038)}}.snow:nth-child(49){opacity:0.6795;transform:translate(67.3913vw,-10px) scale(0.2012);animation:fall-49 18s -21s linear infinite}@keyframes fall-49{78.084%{transform:translate(70.681vw,78.084vh) scale(0.2012)}to{transform:translate(69.03615vw,100vh) scale(0.2012)}}.snow:nth-child(50){opacity:0.0843;transform:translate(56.7207vw,-10px) scale(0.7633);animation:fall-50 16s -7s linear infinite}@keyframes fall-50{68.321%{transform:translate(61.0073vw,68.321vh) scale(0.7633)}to{transform:translate(58.864vw,100vh) scale(0.7633)}}.snow:nth-child(51){opacity:0.9236;transform:translate(36.5965vw,-10px) scale(0.953);animation:fall-51 11s -29s linear infinite}@keyframes fall-51{45.346%{transform:translate(40.4903vw,45.346vh) scale(0.953)}to{transform:translate(38.5434vw,100vh) scale(0.953)}}.snow:nth-child(52){opacity:0.045;transform:translate(32.6911vw,-10px) scale(0.3198);animation:fall-52 16s -13s linear infinite}@keyframes fall-52{64.351%{transform:translate(37.4463vw,64.351vh) scale(0.3198)}to{transform:translate(35.0687vw,100vh) scale(0.3198)}}.snow:nth-child(53){opacity:0.0397;transform:translate(39.0818vw,-10px) scale(0.3337);animation:fall-53 28s -10s linear infinite}@keyframes fall-53{37.839%{transform:translate(29.2462vw,37.839vh) scale(0.3337)}to{transform:translate(34.164vw,100vh) scale(0.3337)}}.snow:nth-child(54){opacity:0.0666;transform:translate(6.7755vw,-10px) scale(0.4727);animation:fall-54 30s -29s linear infinite}@keyframes fall-54{76.242%{transform:translate(1.2222vw,76.242vh) scale(0.4727)}to{transform:translate(3.99885vw,100vh) scale(0.4727)}}.snow:nth-child(55){opacity:0.9054;transform:translate(28.4868vw,-10px) scale(0.796);animation:fall-55 21s -19s linear infinite}@keyframes fall-55{78.216%{transform:translate(25.2685vw,78.216vh) scale(0.796)}to{transform:translate(26.87765vw,100vh) scale(0.796)}}.snow:nth-child(56){opacity:0.0253;transform:translate(96.692vw,-10px) scale(0.3211);animation:fall-56 27s -19s linear infinite}@keyframes fall-56{30.745%{transform:translate(104.2845vw,30.745vh) scale(0.3211)}to{transform:translate(100.48825vw,100vh) scale(0.3211)}}.snow:nth-child(57){opacity:0.4048;transform:translate(9.9535vw,-10px) scale(0.0775);animation:fall-57 26s -8s linear infinite}@keyframes fall-57{36.712%{transform:translate(3.6451vw,36.712vh) scale(0.0775)}to{transform:translate(6.7993vw,100vh) scale(0.0775)}}.snow:nth-child(58){opacity:0.3029;transform:translate(56.0072vw,-10px) scale(0.0552);animation:fall-58 20s -1s linear infinite}@keyframes fall-58{66.356%{transform:translate(65.9078vw,66.356vh) scale(0.0552)}to{transform:translate(60.9575vw,100vh) scale(0.0552)}}.snow:nth-child(59){opacity:0.8486;transform:translate(1.5893vw,-10px) scale(0.6706);animation:fall-59 30s -17s linear infinite}@keyframes fall-59{31.135%{transform:translate(2.6331vw,31.135vh) scale(0.6706)}to{transform:translate(2.1112vw,100vh) scale(0.6706)}}.snow:nth-child(60){opacity:0.9004;transform:translate(61.9229vw,-10px) scale(0.7644);animation:fall-60 28s -14s linear infinite}@keyframes fall-60{50.497%{transform:translate(68.9307vw,50.497vh) scale(0.7644)}to{transform:translate(65.4268vw,100vh) scale(0.7644)}}.snow:nth-child(61){opacity:0.891;transform:translate(29.7433vw,-10px) scale(0.7268);animation:fall-61 28s -20s linear infinite}@keyframes fall-61{48.521%{transform:translate(28.0379vw,48.521vh) scale(0.7268)}to{transform:translate(28.8906vw,100vh) scale(0.7268)}}.snow:nth-child(62){opacity:0.6315;transform:translate(62.926vw,-10px) scale(0.6979);animation:fall-62 27s -15s linear infinite}@keyframes fall-62{50.141%{transform:translate(54.3984vw,50.141vh) scale(0.6979)}to{transform:translate(58.6622vw,100vh) scale(0.6979)}}.snow:nth-child(63){opacity:0.3018;transform:translate(32.6925vw,-10px) scale(0.1616);animation:fall-63 16s -14s linear infinite}@keyframes fall-63{75.192%{transform:translate(42.6366vw,75.192vh) scale(0.1616)}to{transform:translate(37.66455vw,100vh) scale(0.1616)}}.snow:nth-child(64){opacity:0.447;transform:translate(11.5327vw,-10px) scale(0.739);animation:fall-64 15s -6s linear infinite}@keyframes fall-64{78.274%{transform:translate(16.0515vw,78.274vh) scale(0.739)}to{transform:translate(13.7921vw,100vh) scale(0.739)}}.snow:nth-child(65){opacity:0.7208;transform:translate(80.02vw,-10px) scale(0.8728);animation:fall-65 12s -16s linear infinite}@keyframes fall-65{75.282%{transform:translate(80.4141vw,75.282vh) scale(0.8728)}to{transform:translate(80.21705vw,100vh) scale(0.8728)}}.snow:nth-child(66){opacity:0.1921;transform:translate(68.8281vw,-10px) scale(0.0621);animation:fall-66 27s -20s linear infinite}@keyframes fall-66{48.117%{transform:translate(59.9628vw,48.117vh) scale(0.0621)}to{transform:translate(64.39545vw,100vh) scale(0.0621)}}.snow:nth-child(67){opacity:0.5825;transform:translate(86.6281vw,-10px) scale(0.159);animation:fall-67 15s -1s linear infinite}@keyframes fall-67{72.741%{transform:translate(96.2754vw,72.741vh) scale(0.159)}to{transform:translate(91.45175vw,100vh) scale(0.159)}}.snow:nth-child(68){opacity:0.6082;transform:translate(34.1093vw,-10px) scale(0.8986);animation:fall-68 22s -18s linear infinite}@keyframes fall-68{69.863%{transform:translate(26.7077vw,69.863vh) scale(0.8986)}to{transform:translate(30.4085vw,100vh) scale(0.8986)}}.snow:nth-child(69){opacity:0.579;transform:translate(81.3763vw,-10px) scale(0.3681);animation:fall-69 15s -28s linear infinite}@keyframes fall-69{50.752%{transform:translate(80.9201vw,50.752vh) scale(0.3681)}to{transform:translate(81.1482vw,100vh) scale(0.3681)}}.snow:nth-child(70){opacity:0.7009;transform:translate(58.0679vw,-10px) scale(0.4248);animation:fall-70 21s -4s linear infinite}@keyframes fall-70{44.371%{transform:translate(52.3103vw,44.371vh) scale(0.4248)}to{transform:translate(55.1891vw,100vh) scale(0.4248)}}.snow:nth-child(71){opacity:0.9757;transform:translate(89.1417vw,-10px) scale(0.7048);animation:fall-71 19s -13s linear infinite}@keyframes fall-71{49.616%{transform:translate(96.5301vw,49.616vh) scale(0.7048)}to{transform:translate(92.8359vw,100vh) scale(0.7048)}}.snow:nth-child(72){opacity:0.5795;transform:translate(14.434vw,-10px) scale(0.7795);animation:fall-72 26s -21s linear infinite}@keyframes fall-72{73.623%{transform:translate(19.3997vw,73.623vh) scale(0.7795)}to{transform:translate(16.91685vw,100vh) scale(0.7795)}}.snow:nth-child(73){opacity:0.3725;transform:translate(35.0361vw,-10px) scale(0.1099);animation:fall-73 22s -3s linear infinite}@keyframes fall-73{31.572%{transform:translate(34.8671vw,31.572vh) scale(0.1099)}to{transform:translate(34.9516vw,100vh) scale(0.1099)}}.snow:nth-child(74){opacity:0.1716;transform:translate(19.0815vw,-10px) scale(0.349);animation:fall-74 11s -17s linear infinite}@keyframes fall-74{36.713%{transform:translate(14.9257vw,36.713vh) scale(0.349)}to{transform:translate(17.0036vw,100vh) scale(0.349)}}.snow:nth-child(75){opacity:0.3874;transform:translate(74.4689vw,-10px) scale(0.786);animation:fall-75 25s -2s linear infinite}@keyframes fall-75{58.138%{transform:translate(75.3803vw,58.138vh) scale(0.786)}to{transform:translate(74.9246vw,100vh) scale(0.786)}}.snow:nth-child(76){opacity:0.2947;transform:translate(71.4168vw,-10px) scale(0.7429);animation:fall-76 14s -12s linear infinite}@keyframes fall-76{61.776%{transform:translate(65.5684vw,61.776vh) scale(0.7429)}to{transform:translate(68.4926vw,100vh) scale(0.7429)}}.snow:nth-child(77){opacity:0.2536;transform:translate(99.2324vw,-10px) scale(0.9431);animation:fall-77 15s -2s linear infinite}@keyframes fall-77{71.931%{transform:translate(100.1256vw,71.931vh) scale(0.9431)}to{transform:translate(99.679vw,100vh) scale(0.9431)}}.snow:nth-child(78){opacity:0.0473;transform:translate(72.6132vw,-10px) scale(0.2482);animation:fall-78 12s -24s linear infinite}@keyframes fall-78{78.463%{transform:translate(74.816vw,78.463vh) scale(0.2482)}to{transform:translate(73.7146vw,100vh) scale(0.2482)}}.snow:nth-child(79){opacity:0.4352;transform:translate(42.3895vw,-10px) scale(0.0158);animation:fall-79 12s -12s linear infinite}@keyframes fall-79{63.335%{transform:translate(37.405vw,63.335vh) scale(0.0158)}to{transform:translate(39.89725vw,100vh) scale(0.0158)}}.snow:nth-child(80){opacity:0.6552;transform:translate(88.5321vw,-10px) scale(0.0667);animation:fall-80 19s -4s linear infinite}@keyframes fall-80{65.558%{transform:translate(87.0444vw,65.558vh) scale(0.0667)}to{transform:translate(87.78825vw,100vh) scale(0.0667)}}.snow:nth-child(81){opacity:0.7822;transform:translate(48.0778vw,-10px) scale(0.5041);animation:fall-81 21s -29s linear infinite}@keyframes fall-81{61.708%{transform:translate(47.588vw,61.708vh) scale(0.5041)}to{transform:translate(47.8329vw,100vh) scale(0.5041)}}.snow:nth-child(82){opacity:0.8916;transform:translate(69.6068vw,-10px) scale(0.3705);animation:fall-82 13s -6s linear infinite}@keyframes fall-82{70.359%{transform:translate(62.8197vw,70.359vh) scale(0.3705)}to{transform:translate(66.21325vw,100vh) scale(0.3705)}}.snow:nth-child(83){opacity:0.5958;transform:translate(83.9603vw,-10px) scale(0.7415);animation:fall-83 30s -1s linear infinite}@keyframes fall-83{61.882%{transform:translate(83.5603vw,61.882vh) scale(0.7415)}to{transform:translate(83.7603vw,100vh) scale(0.7415)}}.snow:nth-child(84){opacity:0.4273;transform:translate(42.5325vw,-10px) scale(0.0712);animation:fall-84 29s -10s linear infinite}@keyframes fall-84{57.74%{transform:translate(42.9087vw,57.74vh) scale(0.0712)}to{transform:translate(42.7206vw,100vh) scale(0.0712)}}.snow:nth-child(85){opacity:0.8923;transform:translate(31.2808vw,-10px) scale(0.2373);animation:fall-85 14s -4s linear infinite}@keyframes fall-85{62.247%{transform:translate(37.7109vw,62.247vh) scale(0.2373)}to{transform:translate(34.49585vw,100vh) scale(0.2373)}}.snow:nth-child(86){opacity:0.8391;transform:translate(46.6755vw,-10px) scale(0.1692);animation:fall-86 18s -14s linear infinite}@keyframes fall-86{58.924%{transform:translate(40.9906vw,58.924vh) scale(0.1692)}to{transform:translate(43.83305vw,100vh) scale(0.1692)}}.snow:nth-child(87){opacity:0.357;transform:translate(29.1026vw,-10px) scale(0.2094);animation:fall-87 13s -24s linear infinite}@keyframes fall-87{38.32%{transform:translate(31.9704vw,38.32vh) scale(0.2094)}to{transform:translate(30.5365vw,100vh) scale(0.2094)}}.snow:nth-child(88){opacity:0.2257;transform:translate(29.0986vw,-10px) scale(0.3246);animation:fall-88 22s -9s linear infinite}@keyframes fall-88{65.044%{transform:translate(30.5614vw,65.044vh) scale(0.3246)}to{transform:translate(29.83vw,100vh) scale(0.3246)}}.snow:nth-child(89){opacity:0.6733;transform:translate(82.7417vw,-10px) scale(0.6203);animation:fall-89 26s -17s linear infinite}@keyframes fall-89{69.933%{transform:translate(79.6178vw,69.933vh) scale(0.6203)}to{transform:translate(81.17975vw,100vh) scale(0.6203)}}.snow:nth-child(90){opacity:0.394;transform:translate(79.877vw,-10px) scale(0.4968);animation:fall-90 23s -9s linear infinite}@keyframes fall-90{62.356%{transform:translate(81.9811vw,62.356vh) scale(0.4968)}to{transform:translate(80.92905vw,100vh) scale(0.4968)}}.snow:nth-child(91){opacity:0.6385;transform:translate(99.2422vw,-10px) scale(0.7572);animation:fall-91 21s -11s linear infinite}@keyframes fall-91{73.169%{transform:translate(97.8351vw,73.169vh) scale(0.7572)}to{transform:translate(98.53865vw,100vh) scale(0.7572)}}.snow:nth-child(92){opacity:0.3473;transform:translate(29.9506vw,-10px) scale(0.1909);animation:fall-92 14s -20s linear infinite}@keyframes fall-92{47.14%{transform:translate(31.3088vw,47.14vh) scale(0.1909)}to{transform:translate(30.6297vw,100vh) scale(0.1909)}}.snow:nth-child(93){opacity:0.5348;transform:translate(84.9441vw,-10px) scale(0.5982);animation:fall-93 23s -16s linear infinite}@keyframes fall-93{67.766%{transform:translate(94.2951vw,67.766vh) scale(0.5982)}to{transform:translate(89.6196vw,100vh) scale(0.5982)}}.snow:nth-child(94){opacity:0.102;transform:translate(57.5053vw,-10px) scale(0.9352);animation:fall-94 20s -15s linear infinite}@keyframes fall-94{63.712%{transform:translate(54.0394vw,63.712vh) scale(0.9352)}to{transform:translate(55.77235vw,100vh) scale(0.9352)}}.snow:nth-child(95){opacity:0.7902;transform:translate(32.5314vw,-10px) scale(0.8759);animation:fall-95 23s -26s linear infinite}@keyframes fall-95{67.661%{transform:translate(27.7067vw,67.661vh) scale(0.8759)}to{transform:translate(30.11905vw,100vh) scale(0.8759)}}.snow:nth-child(96){opacity:0.3007;transform:translate(20.7791vw,-10px) scale(0.3134);animation:fall-96 11s -4s linear infinite}@keyframes fall-96{36.437%{transform:translate(14.7912vw,36.437vh) scale(0.3134)}to{transform:translate(17.78515vw,100vh) scale(0.3134)}}.snow:nth-child(97){opacity:0.2121;transform:translate(44.5018vw,-10px) scale(0.3322);animation:fall-97 25s -14s linear infinite}@keyframes fall-97{39.394%{transform:translate(42.7703vw,39.394vh) scale(0.3322)}to{transform:translate(43.63605vw,100vh) scale(0.3322)}}.snow:nth-child(98){opacity:0.7074;transform:translate(19.8105vw,-10px) scale(0.3846);animation:fall-98 13s -28s linear infinite}@keyframes fall-98{59.767%{transform:translate(28.1281vw,59.767vh) scale(0.3846)}to{transform:translate(23.9693vw,100vh) scale(0.3846)}}.snow:nth-child(99){opacity:0.4265;transform:translate(87.8409vw,-10px) scale(0.5251);animation:fall-99 16s -16s linear infinite}@keyframes fall-99{33.882%{transform:translate(89.4155vw,33.882vh) scale(0.5251)}to{transform:translate(88.6282vw,100vh) scale(0.5251)}}.snow:nth-child(100){opacity:0.8908;transform:translate(16.4756vw,-10px) scale(0.8205);animation:fall-100 29s -22s linear infinite}@keyframes fall-100{52.883%{transform:translate(6.9366vw,52.883vh) scale(0.8205)}to{transform:translate(11.7061vw,100vh) scale(0.8205)}}.snow:nth-child(101){opacity:0.5088;transform:translate(39.3225vw,-10px) scale(0.6521);animation:fall-101 17s -24s linear infinite}@keyframes fall-101{65.532%{transform:translate(34.6311vw,65.532vh) scale(0.6521)}to{transform:translate(36.9768vw,100vh) scale(0.6521)}}.snow:nth-child(102){opacity:0.3749;transform:translate(45.1484vw,-10px) scale(0.2873);animation:fall-102 29s -27s linear infinite}@keyframes fall-102{73.513%{transform:translate(46.1875vw,73.513vh) scale(0.2873)}to{transform:translate(45.66795vw,100vh) scale(0.2873)}}.snow:nth-child(103){opacity:0.9911;transform:translate(86.8066vw,-10px) scale(0.8916);animation:fall-103 29s -15s linear infinite}@keyframes fall-103{38.107%{transform:translate(78.065vw,38.107vh) scale(0.8916)}to{transform:translate(82.4358vw,100vh) scale(0.8916)}}.snow:nth-child(104){opacity:0.5007;transform:translate(72.985vw,-10px) scale(0.0091);animation:fall-104 19s -30s linear infinite}@keyframes fall-104{41.301%{transform:translate(69.4729vw,41.301vh) scale(0.0091)}to{transform:translate(71.22895vw,100vh) scale(0.0091)}}.snow:nth-child(105){opacity:0.4569;transform:translate(61.7846vw,-10px) scale(0.9129);animation:fall-105 16s -25s linear infinite}@keyframes fall-105{41.401%{transform:translate(67.3062vw,41.401vh) scale(0.9129)}to{transform:translate(64.5454vw,100vh) scale(0.9129)}}.snow:nth-child(106){opacity:0.9277;transform:translate(73.6578vw,-10px) scale(0.962);animation:fall-106 17s -10s linear infinite}@keyframes fall-106{31.247%{transform:translate(65.5748vw,31.247vh) scale(0.962)}to{transform:translate(69.6163vw,100vh) scale(0.962)}}.snow:nth-child(107){opacity:0.5361;transform:translate(43.306vw,-10px) scale(0.2698);animation:fall-107 22s -8s linear infinite}@keyframes fall-107{36.674%{transform:translate(50.9327vw,36.674vh) scale(0.2698)}to{transform:translate(47.11935vw,100vh) scale(0.2698)}}.snow:nth-child(108){opacity:0.5767;transform:translate(73.6633vw,-10px) scale(0.3255);animation:fall-108 29s -29s linear infinite}@keyframes fall-108{65.329%{transform:translate(79.7574vw,65.329vh) scale(0.3255)}to{transform:translate(76.71035vw,100vh) scale(0.3255)}}.snow:nth-child(109){opacity:0.6889;transform:translate(79.9946vw,-10px) scale(0.7173);animation:fall-109 15s -8s linear infinite}@keyframes fall-109{64.386%{transform:translate(78.8058vw,64.386vh) scale(0.7173)}to{transform:translate(79.4002vw,100vh) scale(0.7173)}}.snow:nth-child(110){opacity:0.7852;transform:translate(42.9141vw,-10px) scale(0.5143);animation:fall-110 27s -28s linear infinite}@keyframes fall-110{61.816%{transform:translate(34.4788vw,61.816vh) scale(0.5143)}to{transform:translate(38.69645vw,100vh) scale(0.5143)}}.snow:nth-child(111){opacity:0.8491;transform:translate(7.1542vw,-10px) scale(0.9162);animation:fall-111 19s -13s linear infinite}@keyframes fall-111{46.492%{transform:translate(4.2538vw,46.492vh) scale(0.9162)}to{transform:translate(5.704vw,100vh) scale(0.9162)}}.snow:nth-child(112){opacity:0.3569;transform:translate(58.2622vw,-10px) scale(0.1459);animation:fall-112 15s -22s linear infinite}@keyframes fall-112{64.835%{transform:translate(51.9725vw,64.835vh) scale(0.1459)}to{transform:translate(55.11735vw,100vh) scale(0.1459)}}.snow:nth-child(113){opacity:0.5545;transform:translate(10.3819vw,-10px) scale(0.4583);animation:fall-113 12s -18s linear infinite}@keyframes fall-113{57.015%{transform:translate(14.8308vw,57.015vh) scale(0.4583)}to{transform:translate(12.60635vw,100vh) scale(0.4583)}}.snow:nth-child(114){opacity:0.5085;transform:translate(27.8371vw,-10px) scale(0.9485);animation:fall-114 13s -4s linear infinite}@keyframes fall-114{46.369%{transform:translate(36.3746vw,46.369vh) scale(0.9485)}to{transform:translate(32.10585vw,100vh) scale(0.9485)}}.snow:nth-child(115){opacity:0.4465;transform:translate(59.4195vw,-10px) scale(0.3715);animation:fall-115 15s -8s linear infinite}@keyframes fall-115{52.06%{transform:translate(61.9839vw,52.06vh) scale(0.3715)}to{transform:translate(60.7017vw,100vh) scale(0.3715)}}.snow:nth-child(116){opacity:0.2552;transform:translate(82.344vw,-10px) scale(0.7053);animation:fall-116 29s -21s linear infinite}@keyframes fall-116{41.852%{transform:translate(86.9095vw,41.852vh) scale(0.7053)}to{transform:translate(84.62675vw,100vh) scale(0.7053)}}.snow:nth-child(117){opacity:0.2368;transform:translate(24.6071vw,-10px) scale(0.7755);animation:fall-117 29s -27s linear infinite}@keyframes fall-117{42.051%{transform:translate(24.4204vw,42.051vh) scale(0.7755)}to{transform:translate(24.51375vw,100vh) scale(0.7755)}}.snow:nth-child(118){opacity:0.0342;transform:translate(39.7667vw,-10px) scale(0.6488);animation:fall-118 26s -28s linear infinite}@keyframes fall-118{78.52%{transform:translate(33.9085vw,78.52vh) scale(0.6488)}to{transform:translate(36.8376vw,100vh) scale(0.6488)}}.snow:nth-child(119){opacity:0.6867;transform:translate(77.9465vw,-10px) scale(0.339);animation:fall-119 30s -19s linear infinite}@keyframes fall-119{30.15%{transform:translate(69.4475vw,30.15vh) scale(0.339)}to{transform:translate(73.697vw,100vh) scale(0.339)}}.snow:nth-child(120){opacity:0.2569;transform:translate(64.9521vw,-10px) scale(0.2841);animation:fall-120 27s -17s linear infinite}@keyframes fall-120{49.08%{transform:translate(72.567vw,49.08vh) scale(0.2841)}to{transform:translate(68.75955vw,100vh) scale(0.2841)}}.snow:nth-child(121){opacity:0.1796;transform:translate(41.7768vw,-10px) scale(0.6266);animation:fall-121 18s -24s linear infinite}@keyframes fall-121{51.875%{transform:translate(43.5108vw,51.875vh) scale(0.6266)}to{transform:translate(42.6438vw,100vh) scale(0.6266)}}.snow:nth-child(122){opacity:0.4347;transform:translate(32.5446vw,-10px) scale(0.1205);animation:fall-122 16s -20s linear infinite}@keyframes fall-122{75.856%{transform:translate(37.5778vw,75.856vh) scale(0.1205)}to{transform:translate(35.0612vw,100vh) scale(0.1205)}}.snow:nth-child(123){opacity:0.6401;transform:translate(93.5114vw,-10px) scale(0.6224);animation:fall-123 14s -7s linear infinite}@keyframes fall-123{63.59%{transform:translate(83.7897vw,63.59vh) scale(0.6224)}to{transform:translate(88.65055vw,100vh) scale(0.6224)}}.snow:nth-child(124){opacity:0.9081;transform:translate(1.7333vw,-10px) scale(0.1337);animation:fall-124 10s -3s linear infinite}@keyframes fall-124{41.733%{transform:translate(-2.4674vw,41.733vh) scale(0.1337)}to{transform:translate(-0.36705vw,100vh) scale(0.1337)}}.snow:nth-child(125){opacity:0.6438;transform:translate(69.2836vw,-10px) scale(0.231);animation:fall-125 19s -6s linear infinite}@keyframes fall-125{36.52%{transform:translate(67.1144vw,36.52vh) scale(0.231)}to{transform:translate(68.199vw,100vh) scale(0.231)}}.snow:nth-child(126){opacity:0.0976;transform:translate(19.1266vw,-10px) scale(0.6403);animation:fall-126 14s -18s linear infinite}@keyframes fall-126{60.419%{transform:translate(23.1054vw,60.419vh) scale(0.6403)}to{transform:translate(21.116vw,100vh) scale(0.6403)}}.snow:nth-child(127){opacity:0.2711;transform:translate(44.5098vw,-10px) scale(0.9037);animation:fall-127 14s -8s linear infinite}@keyframes fall-127{37.5%{transform:translate(37.1525vw,37.5vh) scale(0.9037)}to{transform:translate(40.83115vw,100vh) scale(0.9037)}}.snow:nth-child(128){opacity:0.4939;transform:translate(17.0621vw,-10px) scale(0.9689);animation:fall-128 26s -25s linear infinite}@keyframes fall-128{74.007%{transform:translate(16.1439vw,74.007vh) scale(0.9689)}to{transform:translate(16.603vw,100vh) scale(0.9689)}}.snow:nth-child(129){opacity:0.8178;transform:translate(19.3411vw,-10px) scale(0.1444);animation:fall-129 25s -4s linear infinite}@keyframes fall-129{40.795%{transform:translate(13.3562vw,40.795vh) scale(0.1444)}to{transform:translate(16.34865vw,100vh) scale(0.1444)}}.snow:nth-child(130){opacity:0.8565;transform:translate(68.7433vw,-10px) scale(0.1136);animation:fall-130 13s -21s linear infinite}@keyframes fall-130{78.433%{transform:translate(77.6423vw,78.433vh) scale(0.1136)}to{transform:translate(73.1928vw,100vh) scale(0.1136)}}.snow:nth-child(131){opacity:0.1332;transform:translate(42.1698vw,-10px) scale(0.9321);animation:fall-131 18s -1s linear infinite}@keyframes fall-131{40.359%{transform:translate(43.5849vw,40.359vh) scale(0.9321)}to{transform:translate(42.87735vw,100vh) scale(0.9321)}}.snow:nth-child(132){opacity:0.9708;transform:translate(84.8129vw,-10px) scale(0.0535);animation:fall-132 14s -27s linear infinite}@keyframes fall-132{58.928%{transform:translate(92.6241vw,58.928vh) scale(0.0535)}to{transform:translate(88.7185vw,100vh) scale(0.0535)}}.snow:nth-child(133){opacity:0.3896;transform:translate(24.5428vw,-10px) scale(0.8079);animation:fall-133 18s -23s linear infinite}@keyframes fall-133{34.843%{transform:translate(25.3953vw,34.843vh) scale(0.8079)}to{transform:translate(24.96905vw,100vh) scale(0.8079)}}.snow:nth-child(134){opacity:0.5942;transform:translate(25.2202vw,-10px) scale(0.9943);animation:fall-134 25s -20s linear infinite}@keyframes fall-134{32.86%{transform:translate(21.5585vw,32.86vh) scale(0.9943)}to{transform:translate(23.38935vw,100vh) scale(0.9943)}}.snow:nth-child(135){opacity:0.7022;transform:translate(96.2268vw,-10px) scale(0.2595);animation:fall-135 15s -16s linear infinite}@keyframes fall-135{54.656%{transform:translate(104.5093vw,54.656vh) scale(0.2595)}to{transform:translate(100.36805vw,100vh) scale(0.2595)}}.snow:nth-child(136){opacity:0.0382;transform:translate(97.8453vw,-10px) scale(0.0191);animation:fall-136 18s -25s linear infinite}@keyframes fall-136{64.282%{transform:translate(105.11vw,64.282vh) scale(0.0191)}to{transform:translate(101.47765vw,100vh) scale(0.0191)}}.snow:nth-child(137){opacity:0.1451;transform:translate(24.4291vw,-10px) scale(0.8793);animation:fall-137 10s -28s linear infinite}@keyframes fall-137{31.881%{transform:translate(30.3695vw,31.881vh) scale(0.8793)}to{transform:translate(27.3993vw,100vh) scale(0.8793)}}.snow:nth-child(138){opacity:0.5073;transform:translate(40.8647vw,-10px) scale(0.6055);animation:fall-138 23s -5s linear infinite}@keyframes fall-138{58.006%{transform:translate(38.7922vw,58.006vh) scale(0.6055)}to{transform:translate(39.82845vw,100vh) scale(0.6055)}}.snow:nth-child(139){opacity:0.4021;transform:translate(22.8674vw,-10px) scale(0.1735);animation:fall-139 16s -2s linear infinite}@keyframes fall-139{41.281%{transform:translate(19.3741vw,41.281vh) scale(0.1735)}to{transform:translate(21.12075vw,100vh) scale(0.1735)}}.snow:nth-child(140){opacity:0.1532;transform:translate(21.7739vw,-10px) scale(0.5634);animation:fall-140 10s -23s linear infinite}@keyframes fall-140{75.704%{transform:translate(17.4911vw,75.704vh) scale(0.5634)}to{transform:translate(19.6325vw,100vh) scale(0.5634)}}.snow:nth-child(141){opacity:0.6745;transform:translate(87.0893vw,-10px) scale(0.0251);animation:fall-141 12s -16s linear infinite}@keyframes fall-141{64.528%{transform:translate(89.8983vw,64.528vh) scale(0.0251)}to{transform:translate(88.4938vw,100vh) scale(0.0251)}}.snow:nth-child(142){opacity:0.973;transform:translate(65.8609vw,-10px) scale(0.6247);animation:fall-142 20s -30s linear infinite}@keyframes fall-142{53.636%{transform:translate(69.3657vw,53.636vh) scale(0.6247)}to{transform:translate(67.6133vw,100vh) scale(0.6247)}}.snow:nth-child(143){opacity:0.0666;transform:translate(80.0016vw,-10px) scale(0.9223);animation:fall-143 30s -11s linear infinite}@keyframes fall-143{78.385%{transform:translate(75.1785vw,78.385vh) scale(0.9223)}to{transform:translate(77.59005vw,100vh) scale(0.9223)}}.snow:nth-child(144){opacity:0.1848;transform:translate(54.5496vw,-10px) scale(0.4065);animation:fall-144 20s -20s linear infinite}@keyframes fall-144{38.183%{transform:translate(60.3589vw,38.183vh) scale(0.4065)}to{transform:translate(57.45425vw,100vh) scale(0.4065)}}.snow:nth-child(145){opacity:0.2537;transform:translate(48.3841vw,-10px) scale(0.8227);animation:fall-145 11s -14s linear infinite}@keyframes fall-145{77.651%{transform:translate(46.9956vw,77.651vh) scale(0.8227)}to{transform:translate(47.68985vw,100vh) scale(0.8227)}}.snow:nth-child(146){opacity:0.0121;transform:translate(63.3736vw,-10px) scale(0.0172);animation:fall-146 24s -16s linear infinite}@keyframes fall-146{48.881%{transform:translate(71.2527vw,48.881vh) scale(0.0172)}to{transform:translate(67.31315vw,100vh) scale(0.0172)}}.snow:nth-child(147){opacity:0.0356;transform:translate(99.398vw,-10px) scale(0.8496);animation:fall-147 18s -25s linear infinite}@keyframes fall-147{53.835%{transform:translate(107.4207vw,53.835vh) scale(0.8496)}to{transform:translate(103.40935vw,100vh) scale(0.8496)}}.snow:nth-child(148){opacity:0.7092;transform:translate(2.9067vw,-10px) scale(0.2211);animation:fall-148 28s -16s linear infinite}@keyframes fall-148{68.601%{transform:translate(10.5728vw,68.601vh) scale(0.2211)}to{transform:translate(6.73975vw,100vh) scale(0.2211)}}.snow:nth-child(149){opacity:0.3559;transform:translate(84.7623vw,-10px) scale(0.7809);animation:fall-149 29s -7s linear infinite}@keyframes fall-149{44.363%{transform:translate(78.1412vw,44.363vh) scale(0.7809)}to{transform:translate(81.45175vw,100vh) scale(0.7809)}}.snow:nth-child(150){opacity:0.0635;transform:translate(59.0506vw,-10px) scale(0.2369);animation:fall-150 29s -7s linear infinite}@keyframes fall-150{62.516%{transform:translate(68.5165vw,62.516vh) scale(0.2369)}to{transform:translate(63.78355vw,100vh) scale(0.2369)}}.snow:nth-child(151){opacity:0.7149;transform:translate(21.7644vw,-10px) scale(0.9819);animation:fall-151 19s -17s linear infinite}@keyframes fall-151{72.406%{transform:translate(23.6401vw,72.406vh) scale(0.9819)}to{transform:translate(22.70225vw,100vh) scale(0.9819)}}.snow:nth-child(152){opacity:0.5667;transform:translate(11.7196vw,-10px) scale(0.8009);animation:fall-152 13s -27s linear infinite}@keyframes fall-152{49.376%{transform:translate(17.5452vw,49.376vh) scale(0.8009)}to{transform:translate(14.6324vw,100vh) scale(0.8009)}}.snow:nth-child(153){opacity:0.7094;transform:translate(92.9913vw,-10px) scale(0.4625);animation:fall-153 29s -3s linear infinite}@keyframes fall-153{61.104%{transform:translate(97.288vw,61.104vh) scale(0.4625)}to{transform:translate(95.13965vw,100vh) scale(0.4625)}}.snow:nth-child(154){opacity:0.8002;transform:translate(25.504vw,-10px) scale(0.6219);animation:fall-154 27s -24s linear infinite}@keyframes fall-154{70.329%{transform:translate(20.0006vw,70.329vh) scale(0.6219)}to{transform:translate(22.7523vw,100vh) scale(0.6219)}}.snow:nth-child(155){opacity:0.299;transform:translate(18.0136vw,-10px) scale(0.1764);animation:fall-155 14s -9s linear infinite}@keyframes fall-155{33.807%{transform:translate(15.7124vw,33.807vh) scale(0.1764)}to{transform:translate(16.863vw,100vh) scale(0.1764)}}.snow:nth-child(156){opacity:0.5506;transform:translate(56.408vw,-10px) scale(0.5565);animation:fall-156 23s -5s linear infinite}@keyframes fall-156{77.778%{transform:translate(50.467vw,77.778vh) scale(0.5565)}to{transform:translate(53.4375vw,100vh) scale(0.5565)}}.snow:nth-child(157){opacity:0.1974;transform:translate(96.8458vw,-10px) scale(0.1728);animation:fall-157 11s -21s linear infinite}@keyframes fall-157{77.069%{transform:translate(89.3474vw,77.069vh) scale(0.1728)}to{transform:translate(93.0966vw,100vh) scale(0.1728)}}.snow:nth-child(158){opacity:0.3558;transform:translate(72.7279vw,-10px) scale(0.3327);animation:fall-158 16s -28s linear infinite}@keyframes fall-158{78.476%{transform:translate(67.1451vw,78.476vh) scale(0.3327)}to{transform:translate(69.9365vw,100vh) scale(0.3327)}}.snow:nth-child(159){opacity:0.4213;transform:translate(87.9468vw,-10px) scale(0.961);animation:fall-159 14s -26s linear infinite}@keyframes fall-159{74.792%{transform:translate(79.4321vw,74.792vh) scale(0.961)}to{transform:translate(83.68945vw,100vh) scale(0.961)}}.snow:nth-child(160){opacity:0.0047;transform:translate(48.2031vw,-10px) scale(0.1381);animation:fall-160 30s -18s linear infinite}@keyframes fall-160{36.44%{transform:translate(49.4648vw,36.44vh) scale(0.1381)}to{transform:translate(48.83395vw,100vh) scale(0.1381)}}.snow:nth-child(161){opacity:0.2917;transform:translate(82.3862vw,-10px) scale(0.56);animation:fall-161 12s -20s linear infinite}@keyframes fall-161{36.588%{transform:translate(84.8414vw,36.588vh) scale(0.56)}to{transform:translate(83.6138vw,100vh) scale(0.56)}}.snow:nth-child(162){opacity:0.3673;transform:translate(20.6211vw,-10px) scale(0.9974);animation:fall-162 24s -28s linear infinite}@keyframes fall-162{63.588%{transform:translate(15.8308vw,63.588vh) scale(0.9974)}to{transform:translate(18.22595vw,100vh) scale(0.9974)}}.snow:nth-child(163){opacity:0.4421;transform:translate(21.4897vw,-10px) scale(0.8574);animation:fall-163 23s -18s linear infinite}@keyframes fall-163{47.139%{transform:translate(19.3306vw,47.139vh) scale(0.8574)}to{transform:translate(20.41015vw,100vh) scale(0.8574)}}.snow:nth-child(164){opacity:0.5122;transform:translate(65.4099vw,-10px) scale(0.9408);animation:fall-164 12s -20s linear infinite}@keyframes fall-164{55.318%{transform:translate(61.7058vw,55.318vh) scale(0.9408)}to{transform:translate(63.55785vw,100vh) scale(0.9408)}}.snow:nth-child(165){opacity:0.6617;transform:translate(76.7526vw,-10px) scale(0.6865);animation:fall-165 14s -2s linear infinite}@keyframes fall-165{75.501%{transform:translate(69.1632vw,75.501vh) scale(0.6865)}to{transform:translate(72.9579vw,100vh) scale(0.6865)}}.snow:nth-child(166){opacity:0.4175;transform:translate(0.2457vw,-10px) scale(0.2816);animation:fall-166 27s -20s linear infinite}@keyframes fall-166{77.084%{transform:translate(3.4636vw,77.084vh) scale(0.2816)}to{transform:translate(1.85465vw,100vh) scale(0.2816)}}.snow:nth-child(167){opacity:0.4575;transform:translate(13.1278vw,-10px) scale(0.1944);animation:fall-167 15s -12s linear infinite}@keyframes fall-167{58.716%{transform:translate(10.7001vw,58.716vh) scale(0.1944)}to{transform:translate(11.91395vw,100vh) scale(0.1944)}}.snow:nth-child(168){opacity:0.1993;transform:translate(33.341vw,-10px) scale(0.0149);animation:fall-168 26s -3s linear infinite}@keyframes fall-168{45.875%{transform:translate(35.1482vw,45.875vh) scale(0.0149)}to{transform:translate(34.2446vw,100vh) scale(0.0149)}}.snow:nth-child(169){opacity:0.4698;transform:translate(91.4605vw,-10px) scale(0.3642);animation:fall-169 24s -21s linear infinite}@keyframes fall-169{76.515%{transform:translate(86.0217vw,76.515vh) scale(0.3642)}to{transform:translate(88.7411vw,100vh) scale(0.3642)}}.snow:nth-child(170){opacity:0.5699;transform:translate(18.4675vw,-10px) scale(0.0059);animation:fall-170 13s -26s linear infinite}@keyframes fall-170{65.146%{transform:translate(11.2176vw,65.146vh) scale(0.0059)}to{transform:translate(14.84255vw,100vh) scale(0.0059)}}.snow:nth-child(171){opacity:0.1025;transform:translate(8.7451vw,-10px) scale(0.8725);animation:fall-171 20s -18s linear infinite}@keyframes fall-171{37.305%{transform:translate(18.1428vw,37.305vh) scale(0.8725)}to{transform:translate(13.44395vw,100vh) scale(0.8725)}}.snow:nth-child(172){opacity:0.6641;transform:translate(51.1755vw,-10px) scale(0.4016);animation:fall-172 25s -14s linear infinite}@keyframes fall-172{38.942%{transform:translate(47.3611vw,38.942vh) scale(0.4016)}to{transform:translate(49.2683vw,100vh) scale(0.4016)}}.snow:nth-child(173){opacity:0.6565;transform:translate(40.2377vw,-10px) scale(0.7322);animation:fall-173 24s -30s linear infinite}@keyframes fall-173{51.804%{transform:translate(39.0194vw,51.804vh) scale(0.7322)}to{transform:translate(39.62855vw,100vh) scale(0.7322)}}.snow:nth-child(174){opacity:0.2183;transform:translate(14.6304vw,-10px) scale(0.3669);animation:fall-174 21s -23s linear infinite}@keyframes fall-174{37.446%{transform:translate(7.1578vw,37.446vh) scale(0.3669)}to{transform:translate(10.8941vw,100vh) scale(0.3669)}}.snow:nth-child(175){opacity:0.9281;transform:translate(19.7047vw,-10px) scale(0.6033);animation:fall-175 18s -22s linear infinite}@keyframes fall-175{54.1%{transform:translate(19.8129vw,54.1vh) scale(0.6033)}to{transform:translate(19.7588vw,100vh) scale(0.6033)}}.snow:nth-child(176){opacity:0.9393;transform:translate(35.5924vw,-10px) scale(0.8232);animation:fall-176 18s -4s linear infinite}@keyframes fall-176{30.087%{transform:translate(35.6359vw,30.087vh) scale(0.8232)}to{transform:translate(35.61415vw,100vh) scale(0.8232)}}.snow:nth-child(177){opacity:0.3266;transform:translate(53.4981vw,-10px) scale(0.5896);animation:fall-177 25s -9s linear infinite}@keyframes fall-177{59.453%{transform:translate(55.194vw,59.453vh) scale(0.5896)}to{transform:translate(54.34605vw,100vh) scale(0.5896)}}.snow:nth-child(178){opacity:0.5721;transform:translate(42.6299vw,-10px) scale(0.4237);animation:fall-178 16s -8s linear infinite}@keyframes fall-178{60.916%{transform:translate(40.5315vw,60.916vh) scale(0.4237)}to{transform:translate(41.5807vw,100vh) scale(0.4237)}}.snow:nth-child(179){opacity:0.0293;transform:translate(53.3805vw,-10px) scale(0.7594);animation:fall-179 30s -22s linear infinite}@keyframes fall-179{64.543%{transform:translate(57.3751vw,64.543vh) scale(0.7594)}to{transform:translate(55.3778vw,100vh) scale(0.7594)}}.snow:nth-child(180){opacity:0.5776;transform:translate(99.8073vw,-10px) scale(0.4689);animation:fall-180 23s -2s linear infinite}@keyframes fall-180{79.214%{transform:translate(102.2329vw,79.214vh) scale(0.4689)}to{transform:translate(101.0201vw,100vh) scale(0.4689)}}.snow:nth-child(181){opacity:0.2256;transform:translate(92.6652vw,-10px) scale(0.7989);animation:fall-181 14s -1s linear infinite}@keyframes fall-181{48.235%{transform:translate(95.738vw,48.235vh) scale(0.7989)}to{transform:translate(94.2016vw,100vh) scale(0.7989)}}.snow:nth-child(182){opacity:0.4177;transform:translate(46.6732vw,-10px) scale(0.8365);animation:fall-182 10s -21s linear infinite}@keyframes fall-182{61.182%{transform:translate(38.9854vw,61.182vh) scale(0.8365)}to{transform:translate(42.8293vw,100vh) scale(0.8365)}}.snow:nth-child(183){opacity:0.6418;transform:translate(86.5317vw,-10px) scale(0.6967);animation:fall-183 14s -20s linear infinite}@keyframes fall-183{79.462%{transform:translate(88.7918vw,79.462vh) scale(0.6967)}to{transform:translate(87.66175vw,100vh) scale(0.6967)}}.snow:nth-child(184){opacity:0.5554;transform:translate(37.5386vw,-10px) scale(0.4093);animation:fall-184 12s -9s linear infinite}@keyframes fall-184{52.185%{transform:translate(34.7294vw,52.185vh) scale(0.4093)}to{transform:translate(36.134vw,100vh) scale(0.4093)}}.snow:nth-child(185){opacity:0.8496;transform:translate(58.2284vw,-10px) scale(0.2623);animation:fall-185 23s -2s linear infinite}@keyframes fall-185{62.583%{transform:translate(49.9404vw,62.583vh) scale(0.2623)}to{transform:translate(54.0844vw,100vh) scale(0.2623)}}.snow:nth-child(186){opacity:0.3825;transform:translate(67.749vw,-10px) scale(0.2728);animation:fall-186 12s -8s linear infinite}@keyframes fall-186{59.967%{transform:translate(70.2667vw,59.967vh) scale(0.2728)}to{transform:translate(69.00785vw,100vh) scale(0.2728)}}.snow:nth-child(187){opacity:0.113;transform:translate(80.8869vw,-10px) scale(0.5798);animation:fall-187 19s -7s linear infinite}@keyframes fall-187{45.367%{transform:translate(77.2781vw,45.367vh) scale(0.5798)}to{transform:translate(79.0825vw,100vh) scale(0.5798)}}.snow:nth-child(188){opacity:0.2448;transform:translate(67.3544vw,-10px) scale(0.9376);animation:fall-188 20s -3s linear infinite}@keyframes fall-188{73.617%{transform:translate(66.1204vw,73.617vh) scale(0.9376)}to{transform:translate(66.7374vw,100vh) scale(0.9376)}}.snow:nth-child(189){opacity:0.7564;transform:translate(52.2999vw,-10px) scale(0.1059);animation:fall-189 12s -20s linear infinite}@keyframes fall-189{66.899%{transform:translate(52.765vw,66.899vh) scale(0.1059)}to{transform:translate(52.53245vw,100vh) scale(0.1059)}}.snow:nth-child(190){opacity:0.9209;transform:translate(52.3688vw,-10px) scale(0.7628);animation:fall-190 25s -6s linear infinite}@keyframes fall-190{32.523%{transform:translate(46.0522vw,32.523vh) scale(0.7628)}to{transform:translate(49.2105vw,100vh) scale(0.7628)}}.snow:nth-child(191){opacity:0.0225;transform:translate(34.9596vw,-10px) scale(0.6411);animation:fall-191 28s -28s linear infinite}@keyframes fall-191{67.921%{transform:translate(34.2644vw,67.921vh) scale(0.6411)}to{transform:translate(34.612vw,100vh) scale(0.6411)}}.snow:nth-child(192){opacity:0.8223;transform:translate(63.3623vw,-10px) scale(0.026);animation:fall-192 14s -29s linear infinite}@keyframes fall-192{48.66%{transform:translate(57.2028vw,48.66vh) scale(0.026)}to{transform:translate(60.28255vw,100vh) scale(0.026)}}.snow:nth-child(193){opacity:0.2648;transform:translate(29.9283vw,-10px) scale(0.9543);animation:fall-193 22s -4s linear infinite}@keyframes fall-193{69.546%{transform:translate(23.6168vw,69.546vh) scale(0.9543)}to{transform:translate(26.77255vw,100vh) scale(0.9543)}}.snow:nth-child(194){opacity:0.4182;transform:translate(30.3784vw,-10px) scale(0.0048);animation:fall-194 23s -14s linear infinite}@keyframes fall-194{52.973%{transform:translate(26.6281vw,52.973vh) scale(0.0048)}to{transform:translate(28.50325vw,100vh) scale(0.0048)}}.snow:nth-child(195){opacity:0.5034;transform:translate(24.6648vw,-10px) scale(0.9837);animation:fall-195 22s -24s linear infinite}@keyframes fall-195{71.25%{transform:translate(16.264vw,71.25vh) scale(0.9837)}to{transform:translate(20.4644vw,100vh) scale(0.9837)}}.snow:nth-child(196){opacity:0.3992;transform:translate(4.4709vw,-10px) scale(0.319);animation:fall-196 13s -29s linear infinite}@keyframes fall-196{77.079%{transform:translate(6.9769vw,77.079vh) scale(0.319)}to{transform:translate(5.7239vw,100vh) scale(0.319)}}.snow:nth-child(197){opacity:0.8078;transform:translate(26.1752vw,-10px) scale(0.4804);animation:fall-197 20s -19s linear infinite}@keyframes fall-197{47.958%{transform:translate(35.4834vw,47.958vh) scale(0.4804)}to{transform:translate(30.8293vw,100vh) scale(0.4804)}}.snow:nth-child(198){opacity:0.9881;transform:translate(29.3437vw,-10px) scale(0.157);animation:fall-198 20s -17s linear infinite}@keyframes fall-198{56.957%{transform:translate(32.2701vw,56.957vh) scale(0.157)}to{transform:translate(30.8069vw,100vh) scale(0.157)}}.snow:nth-child(199){opacity:0.9158;transform:translate(64.9212vw,-10px) scale(0.329);animation:fall-199 24s -20s linear infinite}@keyframes fall-199{47.951%{transform:translate(69.2318vw,47.951vh) scale(0.329)}to{transform:translate(67.0765vw,100vh) scale(0.329)}}.snow:nth-child(200){opacity:0.4161;transform:translate(69.5059vw,-10px) scale(0.9502);animation:fall-200 29s -26s linear infinite}@keyframes fall-200{63.881%{transform:translate(64.0732vw,63.881vh) scale(0.9502)}to{transform:translate(66.78955vw,100vh) scale(0.9502)}}
</style>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>
<div class="snow"></div>

LỜI KẾT

Vậy là trên đây mình đã chia sẻ cho các bạn toàn bộ hiệu ứng tuyết rơi rồi nhé! Nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy cứ comment ở bên dưới nhé, mà không thắc mắc gì thì cũng comment nhé hihi. Chúc các bạn một ngày gần cuối tuần vui vẻ!
Đánh Giá Bài Viết:
No pain, no gain !

4 nhận xét

  1. Trời đang nóng mà
    1. Thế mới làm tý tuyết cho mát
  2. nhìn chiến đấy =))
    1. Chiến chư lị
© Phạm Văn Linh. All rights reserved. Developed by Jago Desain
-->